Фотограф
Непознат
Место
Битола
Моментална состојба
Непостоечка џамија
Бесим паша џамија

Бесим паша џамија

Се наоѓала во близина на денешниот објект на оснвниот суд Битола, односно на местото каде порано бил сместен Вилетскиот конак. За жал, немаме поподробни податоци за оваа џамија и единствениот спомен што е зачуван за неа е името како и една фотографија. Најверојатно настрадала во текот на Првата светска војна, а подоцна со модернизацијата на градот била потполно разурната.