Виктор Трајановски

Проектен координатор

Виктор Трајановски, доктор по етнолошки и антрополошки науки

trajanovskiv@yahoo.com

Вработен на Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ – Скопје, како асистент.

Секретар е на Центарот за етнолошки истражувања и применета антропологија (ЦЕИПА) од неговото основање во јуни 2016 година. Актуелен претседател на Македонското студентско етнолошко друштво Скопје. Како проектен координатор се јавува на повеќе проекти во рамките на ЦЕИПА и МСЕД, а зел учество и на повеќе проекти финансирани од Министерство за култура на Р. Македонија, град Скопје, општина Охрид и др.

 

 

Објавени книги:

 • 2018 - „Дервишкиот ред халвети-хајати во Охрид“, Центар за етнолошки истражувања и применета антропологија, Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.
 • 2019 - „Етнолошко и антрополошко истражување на дервишкиот ред бекташи од село Канатларци, Прилепско, Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.

 


 

Елизабета Павковиќ

Асистент координатор

Елизабета Павковиќ, магистер по етнолошки науки

betipavko@yahoo.com

Вработена на Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ – Скопје, како советник за библиотечно работење.

Член е на Центарот за етнолошки истражувања и применета антропологија (ЦЕИПА) од неговото основање во јуни 2016 година. 
Како член на ЦЕИПА учестувала во проект „Аудио библиотека - ЕтноАнтропо Зум“ списание на Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет, УКИМ, од Скопје, финансиски поддржано од Министерството за култура на Република Македонија во рамките на годишниот конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на заштитата на недвижното, движното и нематеријалното културно наследстсто за 2019 година.

Објавени статии и книги: 

 • „Разговор со професорката Анетар Светиева. Слики од детството“ во зборник „За етнологијата... Безброј прагови сме поминале... за Анета Светиева“, Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, Скопје, 2014, стр. 15-41. 
 • „Белиот вез во Валандовоско“ во Зборник Етнологија бр. 4, Музеј на Македонија, Скопје, 2011, стр. 43-52.
 • „Етнички и национален идентитет по избор“, во ЕтноАнтропоЗум бр. 5 - Институт за етнологија и антропологија, Скопје, 2005, стр. 114-139. 
 • „Традиционален начин на добивање свила во Валандовско“ во Етнолог 11, Македонско етнолошко друштво, Скопје, 2005, стр. 170-186
 • „Погребни обичаи во Порече“ - во Зборник “70 години од истражувањата на Јозеф Обремски во Порече, Република Македонија”, Институт за старословенска култура, Прилеп, стр. 427-432.
 • Публикација „Семеен албум: наративи, сеќевања и идентитет кај Мијаците од Република Македонија“, Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, Скопје, 2014.

Полиња на интрес: народно текстилно творештво, идентитет, етнолошка фотографија.

 


 

Борис Мантов

Веб администратор

Борис Мантов, дипломиран инженер по информатика

boris@pmf.ukim.mk

Вработен на ПМФ – Скопје, како раководител на одделение за ИКТ.

 


 

Васко Гичевски

Истражувач

Васко Гичевски, Студент на Институтот за историја, Филозофски факултет, УКИМ

vasko.gicevski@gmail.com

Главни полиња на интерес: општа и социјална историја на Османлиска Империја / Османлиска Македонија.

 

Објавени статии и книги: 

 • Закупот на даноците во Османлиската империја/ The leasehold of taxes in the Ottoman Empire AXIOS vol.1. 2016, 157-165.
 • Оданочувањето во Османлиската империја, Зборник на Пелагонските Културно Научни средби, бр.13. 2017, 221-228.
 • Васко Гичевски, д-р Роберто Трајковски, Структура и организација на германските единици во составот на Група армии Шулц (лето 1917 година) Зборник на Пелагониските Културно Научни Средби бр,13.Новаци.2017, 209-220.
 • Селата со специјални задолженија и нивната положба во даночната администрација на Османлиската империја/ Villages with special duties and their position in the tax administration of the Ottoman Empire. AXIOS vol.2. 2017, 113-122.
 • Анализа на неколку аспекти од поединечниот фискален пописен дефтер за Битолската Нахија 1467-1468. Зборникот на трудови на НУ Завод и Музеј Битола. Бр.20, стр. 30-37.
 • Османлиските зулуми на територија на Битолскиот вилает во периодот 1903-1908 година- преглед низ Австро-Унгарските дипломатски извештаи. Зборник на Втора студентска конференција за историја, археологија и класични студии на тема „Македонија и балканските земји од историско, археолошко и јазично гледиште“ стр. 77-89.
 • Милет системот, османизмот и современите национал-идентитетски кризи на Балканот. The Millet system, Ottomanism and thе contemporary national identity crisis in the Balkans. AXIOS vol.3. 2018, 106-123.
 • Меѓусебните судири на христијанското население и судирите на христијанското со муслиманското население во Битолскиот вилает 1905-1908 Зборник на Пелагониските Културно Научни Средби бр,14, 2018, 242-247.
 • Пред холокаустот- Ромското население во Османлиска Македонија 1890-1912,Зборник на Прва конференција за сеќавање,одговорност и препознатливост на Ромите жртви на Холокаустот. Жртвите на Холокаустот во Република Северна Македoнија, 2019, 50 -59.

 


 

 

Божидар Маслинко

Истражувач

Божидар Маслинко, Студент на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, УКИМ.

maslinkob@gmail.com

 

 

 


 

Станислава Трајановска

Изработка на електронска мапа/платформа

Станислава Трајановска, дипломиран етнолог и антрополог

e-mail: stasha_mk@hotmail.com

Дипломиран етнолог и антрополог
Студент на втор циклус студии (магистерски) на Институтот за етнологија и антроплогија, ПМФ, УКИМ.

 

 


 

 

Христина Нина Мирчевска

Превод на англиски јазик

Христина Нина Мирчевска, толкувач и преведувач

mirchevska.n@gmail.com

Христина Нина Мирчевска своето образование го има стекнато на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Моментално работи во невладиниот граѓански сектор. Како креативец и љубител на етнологијата и антропологијата била вклучена во проектот „Етнологот како писател:писателот како етнолог“.

 

 


 

 

Јехона Ајрадини

Превод на албански јазик

Јехона Ајрадини

jehonaart@hotmail.com

Дипломиран ликовен уметник Работи како наставник по ликовна уметост во ОУ „Лирија“ во Скопје и АСУЦ „Боро Петрушевски“ во Скопје Студент на втор циклус студии (магистерски) на Институтот за етнологија и антропологија.

 

 


 

 

Муарем Јусуфоски

Превод на турски јазик

Муарем Јусуфоски

 

Дипломирал Филолошки факултет - група турски јазик и книжевност при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Од 1973 година сè до неговото пензионирање работел во ОУ “Кирил и Методиј” во с. Канатларци како професор по турски јазик, а последните неколку месеци и како В.Д. директор во ова училиште.

 

 


Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer