Фотограф
Непознат
Место
Битола
Моментална состојба
Непостоечка џамија

Хусеин паша џамија

Хусеин паша џамијата, била мал верски објект изграден недалеку од вилаетскиот сарај. Ја изградил румелискиот валија Хусеин паша по 1816 година. Денес објектот не постои.