Фотограф
Непознат
Место
Скопје
Моментална состојба
Активна џамија
Мурат-пашина џамија Мурат-пашина џамија Мурат-пашина џамија

Мурат-пашина џамија

Џамијата се наоѓа речиси во самиот центар на Старата скопска чаршија, во непосредна близина на Чифте-амам. Објектот, освен минарето, е релативно нова градба, а архитектонски му припаѓа на стилот на османлискиот барок со неокласицистички исламски елементи. Мурат-пашината џамија лежи на друг, постар објект. Се смета дека постарата џамија ја изградил Ибни (Велед-и) Шахин, (таткото на Мурат-паша) според кого и маалото го добило своето име. Сегашниов објект е еднопросторна четириаголна џамија, покриена со покрив на четири води. Нејзиниот дрвен касетиран таван, заедно со махвилот, михработ и мимберот во внатрешноста се типични примери на османлискиот барок. Од нејзината десна страна се издига високо минаре, кое по стилот и начинот на градењето му припаѓа на постар период и се разликува од денешната градба на џамијата.
Годината на нејзината изградба се дознава од натписот на мермерната плоча поставена над влезната врата. Според него, џамијата темелно била обновена во 1802/3 година од страна на некој заслужен валија на Скопје. На ова место постоела постара џамија со зачувани елементи од подот и остатоци од ѕидови. Освен главниот влез, пред кој се наоѓа шадрван, оваа џамија има влез и на северната страна. Денешната џамија била обновена 1982 година од страна на Одборот на исламската заеница во соработка со Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје.