Фотограф
Непознат
Моментална состојба
Непостоечки објект
Место
Битола

Сунгур Чауш

Медресата функционирала во период од 1468-1528 годин во склоп на Сунгур Чауш џамијата. Според преданието била направена со донации од самите ученици. Може со сигурност да се смета дека оваа медресата е првата османслиска исламска школска установа во Битола. Медресата била издржувана од богатиот вакуф на Сунгур Чауш. Вкупниот приход од сите вакуфи на Сунгур Чауш бег бил 28 960 акчиња, а годишно 3000 акчиња. Расход имало за мутевелиите, како и 4 320 акчиња расход за одржување на џамијата во Битола. Трошоци имало, исто така, и за имаретот (народната кујна) во градот Битола и за месџидите (мали џамии) во Видин и  Одрин. Севкупно овие расходи изнесувале 28 070 ачкиња годишно, а преостанатите 890 ачкиња требало да се употребата за ситни поправки на објектите. Мудерис на џамијата по Хуриетот бил  хаџи Мехмед  Алија. Објетот денес не постои.