Фотограф
Непознат
Моментална состојба
Непостоечки објект
Место
Битола

Медреса Турклер

Се наоѓала во склоп на Хами Махмуд бег џамијата. Оваа медреса претставувала елитно училиште, каде се образувале кадри со висок квалитет. Била основана во 1521/22 година и била средиште на културниот и научниот живот. Во последната деценија на османлиското владеење била доѕидана уште една училница и две одаи. Мудерис по Хуриетот бил Салих ефенди. Медресата најмнгу настрадала во екот на Првата светска војна кога и џамијата била силно оштетена. Денес сосема парцијално е зачувана.