Место
Скопје
Моментална состојба
Непостоечко теќе

Бекташко теќе (Аџем Заде)

Ова теќе се споменува во 1615 година. Се наоѓало во дворот на Мехмед-пашината џамија. Првобитно тоа припаѓало на редот „уми синани“. Го основал Аџем Заде Ахмед-ефенди кој припаѓал на овој ред. Но, неговиот син Мустафа-ефенди бил бекташија и под негово влијание теќето станало бекташиско. Во овој ред сите обреди се повеќе или помалку таинствени. Бекташизмот по потекло е од Анадолија и во текот на своето постојење го менувал својот правец, прилично отстапил од главните исламски начела, па може да се каже дека кај него нема многу исламски елементи.