Место
Скопје
Моментална состојба
Непостоечко теќе

Ханиќах (теќе) на Иса-бег 

Теќето на Иса-бег заедно со медресата биле основани уште пред 1469 година. Му припаѓало на накшибендискиот дервишки ред и се наоѓало во состав на Иса-бегова џамија. Од 1915 година во време на шејхот Хусеин, накшибендиското теќе било сместено во одделението на библиотеката од џамијата.